Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Sprzedawcę Usługi drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem http://27953358.sklepwpolminuty.pl, http://galeriarowerowa.eu.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z pełną akceptacją jego warunków i powoduje zawarcie między Użytkownikiem a Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Regulamin określa również zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.
II. Definicje
 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
  • Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  • Formularz Zamówienia - interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostarczenia i płatności.
  • Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, któranie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Konto - konto Użytkownika w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez Użytkownika Zamówieniach w Sklepie.
  • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Towary wybrane przez Klienta.
  • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
  • Rejestracja - czynność polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracji.
  • Sklep – funkcjonalność strony internetowej, którą udostępnia Sprzedawca pod adresem internetowym http://27953358.sklepwpolminuty.pl, http://galeriarowerowa.eu, za pośrednictwem której możliwe jest składanie i realizacja Zamówienia.
  • Sprzedawca – podmiot prowadzący sprzedaż przy pomocy Sklepu, którym jest: Galeria Rowerowa Emil Kułaga z siedzibą w Modrzewskiego 6, 41-808 Zabrze, NIP: 6482481359
  • Towar - produkty prezentowane w Sklepie wraz z ich opisem.
  • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  • Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług.
  • Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący część Umowy Sprzedaży, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki korzystania z Serwisu.
  • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem http://27953358.sklepwpolminuty.pl, http://galeriarowerowa.eu w ramach której funkcjonuje Sklep;
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
III. Wymagania techniczne
 1. W celu skorzystania z Usług i Sklepu, w tym przeglądania dostępnych Towarów oraz złożenia Zamówienia niezbędne są:
  • urządzenie końcowe (komputer, tablet, itp.) z dostępem do sieci Internet;
  • standardowe oprogramowanie;
  • przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa plików cookies oraz Javascript.
 2. Klient, w tym Użytkownik, zobowiązany jest do spełnienia powyższych wymagań we własnym zakresie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku możliwości korzystania z Serwisu, wynikającego z niespełnienia wymagań technicznych.
IV. Usługi
 1. W ramach Serwisu Sprzedawca udostępnia następujące Usługi:
  • dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie;
  • dostęp do wyszukiwarki Towarów;
  • prowadzenie Konta w Sklepie;
  • składanie Zamówień;
  • zawieranie Umów Sprzedaży;
  • zamieszczanie wypowiedzi o Towarach.
V. Zasady korzystania z Usług i Sklepu
 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich;
  • korzystania z Serwisu, w tym Sklepu, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń powodujących takie zakłócenie;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu lub Sklepu i niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Złożenie Zamówienia jest możliwe zarówno przez Klienta posiadającego aktywne Konto, jak i bez zakładania Konta.
 4. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie Towarów dostępnych w Sklepie.
VI. Konto
 1. Założenie Konta nie wymaga uiszczania opłat.
 2. W celu założenia Konta należy dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji.
 3. W Formularzu Rejestracji należy dokonać wyboru loginu i hasła.
 4. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.
VII. Zasady składania Zamówienia
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe po wypełnieniu Formularza Zamówienia. Dostęp do Formularza Zamówienia jest możliwy bez założenia Konta.
 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wypełnić Formularz Zamówienia;
  • wybrać Towary będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
  • dokonać zapłaty za Zamówienie.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość dokonania zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem podmiotów trzecich.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • opisu przedmiotu Zamówienia;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów;
  • waluty, w której należy dokonać zapłaty;
  • kosztów dostawy;
  • dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  • wybranej metody i terminu płatności;
  • wybranego sposobu i ewentualnie kosztu dostarczenia Towaru;
  • danych kontaktowych Klienta;
  • danych do faktury.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”.
VIII. Ceny, płatność
 1. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i metod dostarczania Towaru znajdują się na stronach Sklepu.
 2. W przypadku niektórych rodzajów Towarów dostępnych w Sklepie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności lub dostarczenia.
 3. W przypadku niektórych rodzajów Towarów niedostępnych w magazynie Sprzedawcy i będących produktami na dodatkowe zamówienie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oczekiwania wpłaty zaliczki celem uruchomienia realizacji Zamówienia.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostarczenia Towaru oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
IX. Dostarczenie Towaru
 1. Dostarczenie Towarów jest ograniczone do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient może wybrać formy dostarczenia zamówionych Towarów spośród wymienionych na stronie Sklepu.
 3. Koszty dostarczenia zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Dostarczenie jest realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy Towar jest wykonywany na specjalne zamówienie) termin dostarczenia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany.
X. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w właściwych przepisów.
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych Towarów, będących przedmiotem Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia w celu potwierdzenia danych.
 6. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT (w przypadku, gdy VAT jest wymagalny) lub innego wymaganego przepisami prawa dokumentu.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Przesyłka nie zostanie Klientowi wydana przed uiszczeniem zapłaty.
  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości Towaru do odbioru dokonać zapłaty i odebrać przesyłkę.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 10. W przypadku Zamówienia dotyczącego Towarów o różnych terminach dostarczenia, terminem dostarczenia jest najdłuższy podany termin.
 11. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostarczenia, Zamówienie zostanie dostarczone po skompletowaniu całego Zamówienia.
 12. Początek biegu terminu dostarczenia Towarów do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą pełnej ceny;
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Towaru. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 14. W przypadku braku zapłaty lub odbioru Towaru w terminie, Zamówienie jest anulowane, zaś Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu.
XI. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy Sprzedaży poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
 2. Do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, zaś w przypadku świadczenia usług – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  • Umowy Sprzedaży, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  • Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • Umowy Sprzedaży, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  • Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • Umowy Sprzedaży zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • Umowy Sprzedaży, których przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • Umowy Sprzedaży treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Konsument powinien zwrócić Towar w stanie niepogorszonym niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia.
 9. Towar powinien zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Konsument ponosi odpowiedzialność za przygotowanie Towaru do zwrotu, w szczególności za odpowiednie zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem. Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Towaru powstałe w trakcie zwrotu Towaru (np. w toku przewozu, przesyłki, transportu) wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia i opakowania Towaru.
 10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 12. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania Towaru.
 13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
XII. Reklamacja
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa mającego zastosowanie do Regulaminu. Jeżeli z przepisów właściwych nie wynikają inne terminy realizacji procesu reklamacji (w tym terminy dotyczące rękojmi i gwarancji) zastosowanie znajdują terminy określone w niniejszym rozdziale.
 2. Reklamacje należy kierować na adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej.
 3. Klient w treści reklamacji powinien zawrzeć opis zgłaszanego problemu, datę zakupu oraz podać swoje dane identyfikacyjne. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych zalecane jest dołączanie fotografii.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany powyżej.
 5. Reklamacje są rozpoznawane w terminie do 14 dni.
 6. Sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia braków reklamacji w niezbędnym zakresie, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Klientowi również koszty przesyłki na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Jeżeli wartość reklamowanego Towaru uległa zmniejszeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie dokonania potrącenia należnego odszkodowania przy zwrocie kwot otrzymanych od Klienta. Zmniejszenie wartości Towaru może nastąpić w szczególności, gdy:
  • Klient po odebraniu przesyłki nie dokonał weryfikacji zgodności otrzymanego Towaru z zamówieniem i nie poinformował Sprzedawcy o nieprawidłowościach, natomiast dokonał montażu;
  • Klient w celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Towaru nie obchodził się z Towarem z należytą ostrożnością oraz w taki sam sposób, w jaki mógłby o to zrobić w sklepie;
  • Towar nosi ślady używania;
  • Towar został przygotowany do wysyłki w sposób nieprawidłowy;
  • Towar jest uszkodzony, niekompletny.
 9. Jeżeli wysokość odszkodowania, o którym mowa powyżej przekracza cenę Towaru, Sprzedawcy przysługuje roszczenie o dochodzenie pozostałej kwoty.
 10. Uprawnienie dokonania potrącenia, o którym mowa powyżej przysługuje Sprzedawcy niezależnie od formy realizacji reklamacji, tj. zwrotu zapłaconych kwot lub wymiany Towaru na inny Towar.
XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej.
 2. W treści reklamacji należy podać swoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni. Użytkownik zostanie poinformowany o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji oraz o terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania.
XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • jest uprawniony do zwrócenia się do właściwego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą.
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
XV. Zasady bezpieczeństwa
 1. Sprzedawca informuje, że w związku z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik pozostaje narażony na zagrożenia, min. w postaci:
  • działania oprogramowania szpiegującego,
  • podszywania się w celu wyłudzenia informacji,
  • wirusów komputerowych,
  • spam.
 2. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów.
 3. Oprogramowanie szpiegujące to takie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na urządzeniu użytkownika np. przez wejście na spreparowaną stronę lub uruchomienie pliku przesłanego w poczcie. Może monitorować/przesyłać do atakującego zarówno dane umieszczone na urządzeniu, jak i działania Użytkownika: ruchy myszką, tekst wpisywany z klawiatury, uruchamiać podgląd/podsłuch z kamery i mikrofonu.
 4. Podszywanie się (ang. phishing) to umieszczenie w Internecie fałszywych stron naśladujących oryginalne i nakłanianiu Użytkowników do zalogowania się na nie np. przez wysłanie spreparowanej wiadomości pocztowej, która udaje komunikat od autentycznej instytucji lub osoby. Celem jest miedzy innymi przechwycenie danych dostępowych do Konta (loginu, hasła).
 5. Wirus komputerowy to oprogramowanie złośliwe, które przenosi się poprzez zapis zainfekowanego pliku na nośniku danych np. dysku twardym, pendrive. Celem wirusa jest kradzież lub usunięcie danych, zakłócenie pracy urządzenia lub przejęcie kontroli nad komputerem. Najczęściej do zarażenia wirusem elektronicznym dochodzi po pobieraniu plików z niezaufanego źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.
 6. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Często przenoszą wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych stron.
 7. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z Internetu, każdy Użytkownik powinien:
  • Zadbać o bezpieczeństwo używanego urządzenia. Urządzenie w szczególności powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall).
  • Cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na urządzeniu posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
  • Zabezpieczyć dane dostępowe do usług oferowanych w Internecie – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp. takich danych nie należy ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia łatwy dostęp i odczyt.
  • Zachować ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą.
  • Stosować filtry antyphishingowe, lub inne narzędzia weryfikujące, czy wyświetlona strona nie wyłudza informacji.
  • Pobierać i instalować pliki wyłącznie z zaufanych źródeł.
  • Ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci (Wi-Fi). Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi np. WPA2.
  • Kontrolować dostęp do urządzenia.
XVI. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Klientów jest Sprzedawca.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe głównie w celu wykonania umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w innym celu, np. przesyłania zamówionego newslettera, wiadomości handlowych.
 3. Administrator w ramach procesu przetwarzania danych osobowych korzysta z usług podwykonawców (np. firm realizujących obsługę IT).
 4. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę opisane zostały w Polityce Prywatności, dostępnej w serwisie internetowym http://27953358.sklepwpolminuty.pl, http://galeriarowerowa.eu
XVII. Odpowiedzialność
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępnienia przez Klienta loginu, hasła, danych autoryzacyjnych osobom trzecim.
XVIII. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom, których właściwość jest ustalana zgodnie z przepisami prawa mającego zastosowanie do Regulaminu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega, że treść Regulaminu może ulec zmianie w następujących przypadkach:
  • zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu;
  • zmiany warunków technicznych świadczenia Usług;
  • zmiana przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony Konsumentów;
  • zmiana warunków technicznych świadczenia Usługi;
  • zmiana warunków oraz cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Sprzedawcy niezbędnych do świadczenia Usług;
  • zmiana w zakresie oferty świadczonych Usług;
  • zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Sprzedawcy, w tym także zmiana podmiotu właścicielskiego wobec Sprzedawcy;
  • zmiana w zakresie sposobu zawarcia i rozwiązania Umowy.
 5. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez opublikowanie właściwej informacji na stronie głównej Sklepu. Informacja będzie zawierała zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy w terminie 14 dni.
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

....................................................... /miejscowość/, dnia ....................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
/dane składającego oświadczenie/
........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ..........................................................................................

/przedmiot sprzedaży/ zawartej z ......................................................, w dniu .....................................